Jognyilatkozat

Fordítás. Eredeti: Equal Life Foundation – Bill of Rights (English)  - Ken Cousens közleménye

Az Egyenlő Élet Alapítványát egy globális közösség alapította(Equal Life Foundation), amelynek tagjai a világ legkülönfélébb kultúráiból származnak. Az Egyenlő Élet Alapítványa célja felismertetni és megértetni, hogy minden élet egyenlő az élet minden egyéb megnyilvánulásával. Ez azon a tényen alapul, hogy minden élőlény birtokolja és hordozza az élethez fűződő, minden élőlény számára és egymáshoz viszonyítva is egyenlő lényegi jogokat, egyrészt az elkülönülés és a fontossági sorrend látszata, másrészt a rájuk rétegződő mesterséges rendszerek és szellemi építmények gyengítő hatásai nélkül. Minden lény közös alapja az egyenlő életerő, amelyet minden lény birtokol, hordoz és őriz. Minden élőlénynek lényegi joga van egy olyan élethez, amely az itt az egyenlő élet alapjának nevezett, minden lény számára alapvetőként elismert, valamint ezúton a mindenki számára lényegi, de senki számára nem kizárólagos jogok nyilatkozataként kinyilvánított alapelveken nyugszik.

 E jognyilatkozat alapvetése a gyakorlati alkalmazás, amely szerint minden lény számára garantálva van a gyakorlati szempontból méltó élet, a túlélés és a fenntarthatóság pedig olyan adottság, amelyet minden lény birtokol, megoszt és hordoz, és ennek alapján az egyén és mindenki egyformán teljes értékű életet élhet.


Az Egyenlő Élet Alapítványa minden, az élet lehelletével megáldott emberi lény első lényegi és elidegeníthetetlen jogaként ismeri el az élethez való egyenlő jogot, és ezennel kijelenti, hogy az egyenlő élet joga minden élő férfit, nőt és gyermeket megillet.

 1. Egyenlő jog a gazdasághoz, amely minden pénzügyi szükséglet kielégítését biztosítja, hogy az egészséges és teljes értékű élet alapvető követelményei megvalósulhassanak és megnyilvánulhassanak.
 2. Egyenlő jog az egészséghez, amely minden lényeges dolgot biztosít az erős fizikai megtestesülésekhez, vitalitást és jólétet biztosítva a tiszta értelemmel, az érzelmi egyensúllyal és a testi stabilitással együtt.
 3. Egyenlő jog a biztonsághoz minden gyermek számára egy félelemtől, bizonytalanságtól és traumától mentes élet biztosításáért, amelyben a szülői irányítás egyensúlyban van a szólásszabadsággal, és amely a kreativitás és az öröm közegében élhető meg, hogy minden gyermek az élet egyedüli kifejeződéseként elérje teljesítőképességének csúcsát.
 4.  Egyenlő jog a lakhatáshoz, amely minden lénynek és minden családnak stabil otthoni környezetet biztosít, amely táplálja és támogatja az életet, és szilárd alapokon nyugszik egy olyan közösségben, amely elősegíti és támogatja az emberhez méltó és teljes életet.
 5. Egyenlő jog az oktatáshoz, amely minden egyént támogat a kiválóság keresésében és képességeinek kibontakoztatásában, az értelmi fejlődés és gyakorlati alkalmazásainak támogatásával, hogy az életük érdemi hozzájárulás legyen a fenntartható Földhöz, amely minden résztvevő életét megerősíti.
 6. Egyenlő jog a földhöz, amely minden élőlényt azon a területen helyez el, amelyet az otthonának kíván nevezni, ahol az élőlények az életüket tápláló és fenntartó talajon járnak, amely a biztonságukat és a létfenntartásukat egyaránt biztosítja, amely interaktív összhangban kapcsolódik össze az állat- és növényvilággal, amely minden lény életerejével és az egyként egyenlő élet egészével válik harmonikussá.
 7. Egyenlő jog a szabad gyülekezéshez, amely olyan társadalmi és gazdasági közeget biztosít, amely dinamikus, interaktív és korlátozásoktól mentes, amelyből a mindenki számára legjobbat elősegítő és támogató új ötletek, fogalmak, technológiák és termékek származnak, azzal, hogy ez a gyülekezés nem korlátozza az első alapvető emberi jogot, nevezetesen az egyenlő élet mindenkit megillető jogát, illetve az abból eredő jogok bármelyikét.
 8. Egyenlő jog a kutatáshoz, a technológiához és más tudományos tevékenységekhez és azok gyakorlati megnyilvánulásaihoz, amelyeket először alkalmaznak szabadon a Föld, az égbolt, a folyók és az óceánok fizikai környezeteinek és ökoszisztémáinak meggyógyítására és egyensúlyba hozatalára, helyreállítva a bolygónak azt a dinamikus egyensúlyát, amelyből a minden élet és lény számára legjobb haladás és integráció virágzó globális közössége bontakozik ki, a lehető legjobb életfeltételeket és életszínvonalat biztosítva az egész emberiség és az élet egésze számára.
 9. Egyenlő jog a természeti, pénzügyi, tudományos és értelmi erőforrásokhoz való hozzáféréshez, hogy mindenki szabadon és zavartalanul férhessen hozzá az élet és a fenntarthatóság alapvető építőköveihez, szabadon és zavartalanul megismerhesse mindazt, ami a bolygó közösségét az életet segítő technológiák, találmányok és újítások birodalmaiba előrevivő kiváló pályák befutása érdekében szükséges.
 10. Egyenlő jog a békéhez, a bőséghez és a prosperitáshoz, a károsítás, az erőszak és a rombolás fenyegetésétől mentesen, ahol az életet a legmagasabb értékként tartják fenn, és minden egyes élőlény úgy irányít minden döntést, minden cselekvést, minden tettet és minden gondolatot, hogy az a legjobb legyen mindenkinek, hogy mindenki hiánytalan és teljes lényként élhessen a minden élet nagyobb egészében, a létezéssel mint magával az élettel összhangban, és fenntartható egyensúlyban a Földön lévő összes élet élő szövedékével.
 11. Egyenlő jog az önrendelkezéshez, a mesterséges kormányzás külső kontrolljai nélkül, amelyek károsítják és korlátozzák a társadalom életerejét és annak minden alkotórészét. Az önrendelkezés jogának azon társadalmi és alkotmányos formák nagyobb egészébe kell illeszkedniük, amelyek fenntartják a nagyobb egész teljességét, hogy soha ne sérüljön meg a köztársasági kormányzás igazi formája, amelyben az egész társadalmi és politikai struktúra minden egyént támogat és véd az egyenlő élethez való jogában, minden jog erőteljes védelmezésével és a mindenkit megillető társadalmi integritással.
 12. Egyenlő jog a lelkiismereti szabadsághoz és az erkölcsi integritáshoz, amely mindenki számára a pszichológiai és érzelmi manipuláció korlátaitól mentes életet támogat, amely szabadon, a megtorlás miatti gátlás vagy félelem nélkül kifejezheti magát, valamint mentes a hiány és a korlátozás félelmétől.
 13. Egyenlő jog a pénzügyi integritáshoz olyan paritásos rendszerrel, amelynek alapvető építőeleme az, hogy egy értékegység egy mértékegységgel egyenlő, ezáltal biztosítva, hogy egyetlen ember, szervezet vagy intézmény sem manipulálhatja a monetáris és pénzügyi rendszereket a saját felmagasztalására, annak a rovására, ami mindenki számára a legjobb, és ezáltal ez az integrált, kiegyensúlyozott és egyenlő rendszer alapvetőként támogatja és segíti elő a kereskedelmet, a vállalkozást, a forgalmat és az érték megőrzését az életet szolgáló globális gazdasági rendszerben.
 14. Egyenlő jog a lelki egyensúlyhoz, hogy minden hit, amely minden élet egyenlőségét támogatja, egyenlőként és magával az élettel egyként legyen tekintve és fenntartva, ahol a lélek úgy értendő, mint minden lény és maga az egész élet belégzésének és kilégzésének inspirációja, és mindenki közös, osztatlan elve, amely mindenki számára közös, és része annak, ami mindenkinek a legjobb, oly módon, hogy ez semmilyen formában nem csökkenti a mindenkit megillető egyenlő élet első alapvető emberi jogát.
 15. Az élet egyenlő jogai azon az elven alapulnak, hogy minden élőlény birtokában van az önrendelkezés elidegeníthetetlen jogainak és az élet minimális minőségei alapvető biztosítékainak, és e biztosítékokat az életszükségletek kielégítésével kell elérni, ideértve a megfelelő táplálkozást, ruházkodást, hajlékot, hozzáférést a tudáshoz és az oktatáshoz, a képességek kibontakoztatását szolgáló képzéshez, hogy mindenki támogathassa és fenntarthassa az életét és családját, hogy integrálódjanak a társadalmi, gazdasági, családi, közösségi, nemzeti és globális kapcsolataikban, hogy mindenki egy emberként, együttes fellépéssel nyilváníthassa ki a mindenkit megillető egyenlő élet jelen alapját mint a legalapvetőbb egyenlő jogot.
 16. Az eljövendő nemzedékek egyenlő joga egy légszennyezéstől, betegségtől, éhezéstől, erőszaktól és rombolástól mentes élő bolygóhoz, hogy az élet kitartson, és az örökkévalóságig virágozzon.